ببینید | وضعیت هوا در عملیات جستجوی بالگرد رئیسی

بالگرد حامل رئیس جمهور در مسیر بازگشت از استان آذربایجان شرقی به دلیل وضعیت هوا و مه‌آلود بودن مجبور به فرود سخت شده است. وضعیت هوا در عملیات جستجوی بالگرد رئیسی را ببینید./الف

ببینید | وضعیت هوا در عملیات جستجوی بالگرد رئیسی