رژه روز ارتش در بندرعباس

مراسم رژه روز ارتش بر کرانه خلیج فارس و در ساحل شهر بندرعباس برگزار شد.

رژه روز ارتش در بندرعباس