طرح| ای شیرمرد، ضربت حیدری زدی دشمن را

ای باده‌ی جهل کرده سرمست، تورا
جز باد بگو چه مانده در دست، تو را
با اسلحه‌ی پُر اینچنین جار نکش
جاروکش این حرم حریف است تو را

شعر: میلاد عرفان‌پور

طرح|  ای شیرمرد، ضربت حیدری زدی دشمن را