فیلم| اظهار تاسف رهبر انقلاب از حادثه زلزله در ترکیه و سوریه و تسلیت به مردم این دو کشور

فیلم| اظهار تاسف رهبر انقلاب از حادثه زلزله در ترکیه و سوریه و تسلیت به مردم این دو کشور

فیلم| اظهار تاسف رهبر انقلاب از حادثه زلزله در ترکیه و سوریه و تسلیت به مردم این دو کشور