فیلم| برشی دیدنی از تجدید عهد مداح و عزاداران اراکی با قرآن کریم

فیلم| برشی دیدنی از تجدید عهد مداح و عزاداران اراکی با قرآن کریم

فیلم|  برشی دیدنی از تجدید عهد مداح و عزاداران  اراکی با قرآن کریم