فیلم| نخستین پژوهشسرای دانش‌آموزی روستایی ایران/ با متفاوت‌ترین شیوه تدریس و آموزش

فیلم| نخستین پژوهشسرای دانش‌آموزی روستایی ایران/ با متفاوت‌ترین شیوه تدریس و آموزش

فیلم| نخستین  پژوهشسرای دانش‌آموزی  روستایی ایران/ با متفاوت‌ترین شیوه تدریس و آموزش