مرکز همایش ها

محورهای همایش

 • نانومواد
 • نانو شیمی
 • نانو الکتریک و مکانیک
 • کاربردهای نانو در صنایع نفت، شیمی و گاز
 • نانو بیوسنسورها و نانو سنسورها
 • روش های سنتز نانو ساختارها
 • آموزش در حوزه فناوری نانو
 • نانو پزشکی
 • نانو داروها
 • کاربرد نانو در علوم زیستی
 • کار برد نانو در علوم کشاورزی و دامپزشکی
 • نانو بیو تکنولوژی