مرکز همایش ها

ثبت نام کارگاه ها

به نام خدا


دوره های برگزار شده
1- کارگاه آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی در پژوهشکده نانو دانشگاه شیراز
2- کارگاه آمادگی پنجمین المپیاد نانو دحتران ناحیه 2 شیراز
3- کارگاه آمادگی پنجمین المپیاد نانو پسران ناحیه 2 شیراز
4-کارگاه آمادگی پنجمین المپیاد نانو دحتران ناحیه 3 شیراز
5-کارگاه آمادگی پنجمین المپیاد نانو پسران ناحیه 3 شیراز
6-سمینار آشنایی با فناوری نانو دانشکده علوم دانشگاه شیراز
7-سمینار آشنایی با فناوری نانو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8-سمینار آشنایی با فناوری نانو دانشگاه علمی کاربردی کارخانجات مخابرات شیراز
9-سمینار آشنایی با فناوری نانو دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
10-اولین همایش آموزشی آشنایی با فناوری دانشکده  باهنر شیراز
11-دومین همایش آموزشی فناوری نانو دانشگاه شیراز
12-سمینار آشنایی با فناوری نانو دانشگاه صنعتی شیراز
13-سمینار آشنایی با فناوری نانو دختران ناحیه 2 شیراز
14-سمینار آشنایی با فناوری نانو پسران ناحیه 2 شیراز