روایت عملیات فریب عرب‌های خوزستان در جنگ/ فرمانده می‌گفت: امشب با ضبط صوت خاک‌ریز می‌زنیم!

عملیات فریب عرب‌های خوزستان خیلی خاص طراحی شده بود. تعدادی از اعراب با شنود بیسیم یگان‌های دشمن، به عربی می‌گفتند «مقاومت بی‌فایده است. دستور مقامات مافوق تسلیم و حفظ جان است». طرح فریب خوب جواب داد و تعدادی از عراقی‌ها تسلیم شدند.

روایت عملیات فریب عرب‌های خوزستان در جنگ/ فرمانده می‌گفت: امشب با ضبط صوت خاک‌ریز می‌زنیم!

Read More