امام خمینی: شاه، بختیار و شریف‌امامی باید کشته شوند/ این‌هایی که برای اعدام هویدا هیاهو می‌کند حقوق بشر را پای‌مال می‌کنند

این‌هایی که ادعای حقوق بشر می‌کنند و برای القانیان و هویدا هیاهو می‌کنند، این‌ها هستند که حقوق بشر را پای‌مال می‌کنند… ما هر نخست‌وزیری را که در آن زمان نخست‌وزیر بوده است اگر پیدا کنیم مثل شریف‌امامی، مثل بختیار این‌ها محکوم به قتل هستند… حالا که حکمی صادر نشده است برای قتل محمدرضا لکن اگر او را پیدا کنیم چنین حکمی صادر می‌شود. او باید کشته بشود.

امام خمینی: شاه، بختیار و شریف‌امامی باید کشته شوند/ این‌هایی که برای اعدام هویدا هیاهو می‌کند حقوق بشر را پای‌مال می‌کنند

Read More