دیپلماسی عمومی دولت ارتباط با همه کشورهای دنیا است

مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه دیپلماسی عمومی دولت، دیپلماسی موفقی برای ارتباط با سایر کشورها بوده است،گفت: استان مازندران از تمامی ابعاد ظرفیت بسیار بالایی برای رونق این ارتباطات دارد.

مازندران در حوزه فرهنگی دارای مباحث بسیار خوبی می باشد که باید به عنوان محوری برای رونق گردشگری قرار بگیرد.

دیپلماسی عمومی دولت ارتباط با همه کشورهای دنیا است

Read More