انتشار کتابی مشترک از دانشگاه امام صادق و وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی

هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منتخب بر مبنای دیپلماسی دوجانبه و بین‌المللی است. از این رو، دیپلمات‌ها باید مذاکره‌کنندگان شایسته‌ای مجهز به دانش و مهارت‌های این حوزه باشند.

انتشار کتابی مشترک از دانشگاه امام صادق و وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی

Read More